GKT Cyrkino
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Rok 2017, jak co cztery lata, jest rokiem sprawozdawczym i wyborczym w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. W związku z koniecznością przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych i wyborczych jednostek organizacyjnych Oddziału PTTK Ziemi  Gliwickiej w Gliwicach, w piątek, 13 stycznia 2017 przeprowadzone zostaną dwa walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, jedno po drugim.

Udział w zebraniach mogą wziąć wszyscy, dla którym ważny jest rozwój gliwickich turystycznych imprez na orientację, szczególnie w strukturze PTTK. Prawo wyborcze mają członkowie koła PTTK oraz członkowie Gliwickiego Klubu Terenoznawczego, którzy mają opłacone składki członkowskie PTTK (w dowolnym oddziale) za 2016 lub 2017 rok.  

Każde z zebrań rozpocznie się o wyznaczonym czasie. W przypadku braku wymaganej ilości osób z prawami wyborczymi (ponad 50% uprawnionych) zebrania rozpoczną się w drugich terminach, to jest 15 minut po pierwszych wyznaczonych terminach.

Oba zebrania odbędą się w sali klubowej w lokalu Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, w Gliwicach, Rynek 11, 1 piętro (wejście do budynku z koniecznością użycia domofonu).

Jako pierwsze będzie walne zebranie członków Koła PTTK (Koło Imprez na Orientację), które rozpocznie się o godzinie 18.00.

Jako drugie będzie walne zebranie członków Gliwickiego Klubu Terenoznawczego Cyrkino, które rozpocznie się o godzinie 18.45.

Porządek obu zebrań:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2. Wybór komisji wyborczej i skrutacyjnej.

3. Sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji.

4. Dyskusja dotycząca sprawozdania.

5. Udzielenie absolutorium dotychczasowemu zarządowi koła/klubu i komisji rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwał wymagających decyzji walnego zebrania.

6. Wybór władz i komisji rewizyjnej na najbliższą kadencję.

7. Wybór kandydata na delegata na zjazd oddziału.

8. Ukonstytuowanie się zarządu koła/klubu i komisji rewizyjnej - wybór prezesa zarządu i przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz pozostałych funkcyjnych.

9. Dyskusja.

Wpłynął wniosek dotyczący rozwiązania koła. W  przypadku podjęcia przez walne zebranie koła uchwały o likwidacji koła, pozostałe punkty z porządku zebrania koła zostaną pominięte.

Prawo wyborcze mają członkowie koła oraz członkowie Gliwickiego Klubu Terenoznawczego, którzy mają opłacone składki członkowskie za 2016 lub 2017 rok.  

W imieniu zarządów koła i klubu zapraszam do udziału

Andrzej Wysocki
Stara strona
Jeszcze starsza strona
facebook

© 2013-2017 Gliwicki Klub Terenoznawczy Cyrkino. All Rights Reserved.